Acasă »

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Această notificare privind confidențialitatea explică cine suntem, cum colectăm, împărtășim și folosim informațiile cu caracter personal despre dumneavoastră și cum vă puteți exercita drepturile de confidențialitate. Această notificare privind confidențialitatea se aplică informațiilor cu caracter personal pe care le colectăm prin intermediul site-ului nostru gmh.ro.

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut sub denumirea de „Regulamentul General privind Protecția Datelor” sau, pe scurt, „GDPR”, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

1. Cine colectează datele?

GLOBAL MEDICAL ULTRA S.R.L. (GMH) cu sediul în București, Sector 3, Șoseaua Mihai Bravu, nr. 465-471, mezanin, camera 1, Scara A, identificată cu CUI: 45919676, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6494/2022, tel. 0319960 și adresa web gmh.ro

2. Ce date cu caracter personal colectăm?

2.1. Informații generale

Nume, prenume, data nașterii, sex, naționalitate, vârsta, CNP, adresa de domiciliu sau de reședință, e-mail, telefon, copie certificat de naștere, copie C.I., semnătura.

2.2. Informațiile pe care le furnizați în mod voluntar

Anumite părți ale site-ului nostru vă pot cere să furnizați informații cu caracter personal în mod voluntar. De exemplu, vă putem întreba:

 • despre tipul de serviciu medical pe care îl veți solicita de la clinica noastră și datele dumneavoastră de contact (programare online);
 • despre feedback-ul dumneavoastră în legătură cu serviciile noastre (chestionarul privind satisfacția)
 • dacă doriți să vă abonați la newsletter-ul nostru;
 • dacă doriți să transmiteți solicitări prin intermediul unui formular de contact;

Motivele pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră vor fi indicate în momentul colectării.

2.3. Date generale

Greutate, înalțime, grupa sanguină, RH, istoric medical, scrisori medicale, alergii, simptomatologie, diagnostic, antecedente (heredocolaterale, fiziologice și patologice), tipul intervenției, acte ce țin de activitatea medicala, bilet de trimitere, foaia de observație, decont cheltuieli și documente medicale din timpul spitalizării (dupa caz), investigații efectuate, ziua și ora internării, rezerva și pat pacient (în cazul în care veti fi internat), bilet externare, ora si ziua externării, ziua/ora/locația recoltării probelor, diagnostic prezumtiv, informații evoluție stare de sănătate, alergii, medicație prescrisă pentru diverse patologii, informații medicale în urma realizării consultului, talon pensie (după caz).

2.4. Informațiile pe care le colectăm automat

Când vizitați site-ul nostru, este posibil să colectăm automat anumite informații de pe dispozitivul dumneavoastră.

În mod specific, informațiile pe care le colectăm în mod automat pot include informații precum adresa de IP, tipul dispozitivului, numerele de identificare unice ale dispozitivului, tipul de browser, locația geografică generală (de exemplu, locația la nivel de țară sau oraș) și alte informații tehnice. De asemenea, este posibil să colectăm informații despre modul în care dispozitivul dumneavoastră a interacționat cu site-ul nostru, inclusiv paginile accesate și link-urile pe care ați făcut click.

Colectarea acestor informații ne permite să înțelegem mai bine traficul pe site-ul nostru, de unde provin cititorii noștri și ce conținut este cel mai interesant pentru ei. Utilizăm aceste informații pentru scopurile noastre interne de analiză și pentru a îmbunătăți calitatea și relevanța site-ului pentru vizitatorii noștri.

În general, vom folosi informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră numai în scopurile descrise în această notificare privind confidențialitatea sau în scopurile pe care vi le explicăm în momentul în care colectăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, care nu sunt incompatibile cu scopurile pe care vi le-am dezvăluit (cum ar fi scopuri de arhivare în interes public, scopuri asociate cercetării științifice sau istorice sau scopuri statistice), dacă și unde acest lucru este permis de legislația aplicabilă privind protecția datelor.

3. Cum obținem datele?

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt obținute în mod direct de la dumneavoastră în momentul efectuării programărilor ori al prestării serviciilor medicale solicitate. Însă, există și situații în care vom intra în posesia datelor dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul altor mijloace legale și, totodată, legitime, cum ar fi executarea unui contract la care dumneavoastră nu sunteți parte în mod direct.

3.1. În cazul în care beneficiați de o programare la un consult medical, receptionera va proceda la identificarea paicentului, pentru inregistrarea sa, cu ajutorul unui act de identitate. Începând cu 1 ianuarie 2023, efectuarea procedurii de identificare și introducere a datelor în sistem nu se mai efectuează manual, ci automat, printr-un scanner electronic, ce presupune o verificare „inteligentă”, automată, pentru a elimina / reduce eroarea umană. Această procedură are și avantajul de a reduce timpul de așteptare în rândul pacienților. Identificarea pacientului prin această metodă nu presupune stocarea copiei actului scanat.

3.2. În cazul în care beneficiați de servicii de medicina muncii, angajatorul dumneavoastrăne va transmite la momentul încheierii contractului ori la un moment ulterior, datele dumneavoastră cu caracter personal strict necesare prestării serviciilor de medicina muncii, respectiv: nume, prenume, CNP, funcție deținută, detalii legate de riscurile profesionale asociate funcției, date de contact.

3.3. În cazul în care beneficiați de abonamente medicale oferite de către angajator pentru dumneavoastră și pentru membrii familiei dumneavoastră (soț/soție, copii minori), angajatorul dumneavoastră ne va transmite datele cu caracter personal strict necesare subscrierii abonamentelor medicale, respectiv: nume, prenume, CNP și date de contact.

3.4. În cazul în care beneficiați de asigurări medicale private, în funcție de contractul încheiat cu fiecare asigurător în parte, asigurătorul dumneavoastră ne va transmite datele cu caracter personal necesare luării în evidență ca având calitatea de asigurat.

4. Cui împartășim datele dumneavoastră?

Putem divulga informațiile dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

4.1. Furnizorilor terți de servicii și partenerilor care ne furnizează servicii de prelucrare a datelor (de exemplu, pentru a sprijini livrarea, a asigura funcționalitatea sau pentru a contribui la îmbunătățirea securității site-ului nostru) sau care prelucrează în alt mod informațiile cu caracter personal, pentru scopurile descrise în această notificare privind confidențialitatea sau scopuri care vă sunt comunicate atunci când colectăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal.

4.2. Oricărui organism competent de aplicare a legii, de reglementare, agenții guvernamentale, instanțe de judecată sau alte terțe părți în cazul în care noi credem că divulgarea este necesară,

4.2.1. ca o chestiune de drept sau regulament aplicabil,

4.2.2. pentru a ne exercita, stabili sau apăra drepturile legale sau

4.2.3. pentru a proteja interesele vitale ale dvs. sau oricărei alte persoane unui cumpărător potențial (și reprezentanților și consultanților săi), în legătură cu orice preluare, fuziune sau achiziție propusă a oricărei părți a companiei noastre, dacă informăm cumpărătorul că trebuie să utilizeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal numai în scopurile descrise în această notificare privind confidențialitatea;

4.3. Oricărei alte persoane, cu consimțământul dvs. privind divulgarea.

5. Care este scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către GMH în scopuri legitime legate de prestarea serviciilor medicale, conform reglementărilor legale în vigoare, după cum urmează:

 • Încheierea și executarea contractelor de prestare servicii medicale pentru pacientul adult (inclusiv în baza abonamentelor medicale) și servicii medicale de pediatrie, raportare vaccinuri prin înregistrarea pacientului de neonatologie;
 • Efectuarea programărilor în unitățile medicale, pe site sau prin intermediul serviciului de Call Center, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; eliberării de rețete medicale, acordării concediilor medicale, realizării serviciilor de medicina muncii, de medicină de familie, pentru servicii medicale de pediatrie și raportare vaccinuri, pentru realizarea înregistrării pacientului de neonatologie precum și alte servicii medicale conform situației specifice fiecărui pacient în parte, precum și pentru întocmirea și ținerea evidențelor programărilor și a bazei de date a pacienților în sistemele IT (tehnologia informației);
 • Întocmirea documentelor fiscale și încasarea sumelor de plată de la pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor emise de furnizori și realizarea plății acestora;
 • Organizarea gărzilor, a raportărilor, realizarea evidenței serviciilor medicale, evidența programărilor în aplicațiile IT, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, încheierii și executării contractelor cu policlinici care efectuează examinări pentru șoferii profesioniști și examinarea pacienților, arhivării foilor de observație, arhivarea documentelor medicale pentru radiologie imagistică (RMN, CT, radiografii ș.a.), verificării gradului de ocupare pe săli, întocmirii fișelor de consum, controlului accesului vizitatorilor în saloanele Spitalului Clinic SANADOR, întocmiri de procese-verbale pentru predare-primire bunuri ale pacienților, redactare registru analize pacienți pe secții;
 • Desfășurarea activității de promovare către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau sms, în scopuri de marketing direct;
 • Promovarea serviciilor prin utilizarea imaginilor (fotografiilor și/sau filmărilor) pacienților și medicilor (pe website, Facebook, Instagram sau alte mijloace de comunicare online);
 • Scopuri legate de marketing, de promovarea și vânzarea serviciilor oferite de GMH;

În cazul în care GMH va dori să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele declarate inițial, vi se va transmite o notă de informare separată, în care vi se va detalia scopul ulterior al prelucrării, temeiul juridic al prelucrării, precum și perioada de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, împreună cu orice alte informații utile în legătură cu prelucrările ulterioare pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul în mod liber, în cunoștință de cauză și în mod expres pentru fiecare operațiune de prelucrare în parte (dacă prelucrarea respectivă este condiționată de obținerea consimțământului expres al dumneavoastră).

6. Cum păstrăm datele cu caracter personal?

Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm. Măsurile pe care le folosim sunt concepute să vă ofere un nivel de securitate adecvat riscului asociat prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal.

Când nu avem un motiv profesional legitim pentru a vă prelucra informațiile cu caracter personal, le vom șterge sau anonimiza sau, dacă acest lucru nu este posibil (de exemplu, pentru că informațiile dvs. cu caracter personal au fost stocate în arhivele de rezervă), atunci vă vom păstra în siguranță informațiile cu caracter personal și le vom izola față de orice prelucrare ulterioară, până când este posibilă ștergerea.

7. Pe ce perioadă sunt prelucrate datele cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu condiţiile şi prevederile legale în domeniu, astfel:

 • Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii medicale, respectiv pentru o perioadă de timp rezonabilă, după încetarea contractelor, inclusiv perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă, constând într-o perioadă generală de 50 de ani, cu excepția cazului în care pentru anumite documente medicale necesare sunt impuse termene de stocare mai mari ori mai scurte;
 • Datele prelucrate în scopuri contabile, în special cele legate de facturare și plăți, vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, conform prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 163/2018;
 • Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice, iar inregistrarea apelurilor telefonice şi a opiniei dumneavoastră privind serviciile noastre se vor stoca pe o perioadă de 6 luni, in conformitate cu temeiurile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare.
 • Datele privind procesul de recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la momentrul încheierii procesului de recrutare/selecție pentru postul vacant pentru care ați candidat;
 • Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu GMH, precum și după încetarea acesteia, pentru o perioadă de cel mult 5 ani;

În situația în veți decide să vă retrageți consimţământul acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri legate de de marketing-ul direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop, din momentul retragerii consimţământului, fără a afecta însă valabilitatea prelucrării datelor efectuată înainte de acest moment;

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate și pe durata existenței unor obligații legale de păstrare a anumitor categorii de date ori de documente justificative, în funcție de reglementările în vigoare, în special în domeniul sănătății publice ori în domeniul fiscal.

8. Drepturile dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Aveți următoarele drepturi privind protecția datelor:

Dacă doriți să accesați, să corectați, să actualizați sau să solicitați ștergerea informațiilor dvs. cu caracter personal, puteți face acest lucru în orice moment.

În plus, dacă sunteți rezident al Uniunii Europene, vă puteți opune prelucrării informațiilor cu caracter personal, ne puteți cere să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal sau puteți solicita portabilitatea informațiilor dvs. cu caracter personal.

Aveți dreptul să renunțați la comunicările de marketing pe care vi le trimitem, în orice moment. Puteți exercita acest drept făcând clic pe linkul „dezabonare” sau „renunțare” din e-mailurile de marketing pe care vi le trimitem. Pentru a renunța la alte forme de marketing (cum ar fi marketingul prin poștă sau telemarketingul), vă rugăm să ne contactați folosind datele de contact furnizate în secțiunea „Contact” de mai jos.

În mod similar, dacă am colectat și prelucrat informațiile dvs. cu caracter personal cu consimțământul dvs., atunci vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrărilor efectuate înainte de retragere și nici nu va afecta prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal efectuată în baza unor temeiuri juridice, altele decât consimțământul.

Puteți exercita aceste drepturi contactând-ne la adresa de email gdpr@gmh.ro. Răspundem tuturor cererilor pe care le primim de la persoane care doresc să își exercite drepturile privind protecția datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă în domeniu.

De asemenea, aveți dreptul de a transmite o reclamație unei autorități de protecție a datelor, cu privire la colectarea și utilizarea informațiilor dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, sperăm, bineînțeles, că veți putea să discutați întâi cu noi orice eventuale probleme. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea de supraveghere – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bd. Gh. Magheru 28-30, Sector 1, București email: anspdcp@dataprotection.ro.

9. Cum puteți lua legătura cu noi?

9.1. Prin intermediul paginii de pe contact de pe site-ul nostru (gmh.ro)

9.2. La adresa de corespondență: Șoseaua Mihai Bravu nr. 451-471, Sector 3, București (vis-a-vis de metrou Mihai Bravu)

9.3. La adresa de email: gdpr@gmh.ro

9.4. La nr. de telefon: 0319960

whatsapp icon